JAARVERSLAG 2006

Inleiding

Er is binnen het Nivon Utrecht een stabiele situatie in het verslagjaar waar te nemen, de meeste activiteiten worden gewaardeerd en er zijn een aantal nieuwe bijgekomen; er zijn geen schokkende zaken te melden doch vastgesteld kan worden dat er alom waardering is voor datgene wat aangeboden wordt en de communicatie daarover.
Slechts een klein deel van de leden maakt gebruik van ons Centrum op Rotsoord en van hen zijn de meeste ruim boven de 60 jaar; ook een reden om te bezien hoe er meer aantrekkelijke onderwerpen voor jongeren op de rol kunnen worden gezet. Voor het eerst in jaren werden met name de ouderen dit jaar in het zonnetje gezet als zij een jubileumjaar hadden bereikt. Voor hen werd op een ochtend een bijeenkomst met koffie en taart georganiseerd en werden de speldjes uitgereikt.

Bestuur

De activiteiten in de afdeling worden gecoördineerd door het bestuur dat iedere maand bijeenkomt en voor de nodige nieuwe activiteiten zorgt.
Na de ledenvergadering in april 2006 bestaat het bestuur uit:
- Harry van Someren, penningmeester, lid dagelijks bestuur (aftredend in 2009)
- Geert Wolting, secretaris, lid dagelijks bestuur (aftredend in 2007)
- Tonny Rosbergen, lid bestuur en tevens toegevoegd aan het dagelijks bestuur zolang de functie van voorzitter niet is opgevuld (aftredend in 2008)
- Trudy van den Bergh, bestuurslid, notulist (aftredend in 2008)
- Wim Verkuil, bestuurslid, beheer agenda gebouw Rotsoord (aftredend in 2007)
- Olga Verwaal, bestuurslid, beheer voorraden (aftredend in 2009)

Hoewel het bestuur regelmatig aandringt op wat meer overleg met onze huisbaas “Nieuw Rotsoord” lukt het nog niet erg om gezamenlijke activiteiten te starten; wel wordt het onderhoud van het gebouw op een adequate wijze geregeld en daarvoor zijn wij onze huisbaas dank verschuldigd, want zonder eigen onderkomen zou er veel minder activiteiten mogelijk zijn.
Olga Verwaal is behalve bestuurslid van het Nivon Utrecht ook lid van het algemeen bestuur van de Stichting Nieuw Rotsoord.

Wij Natuurvrienden en de website

Harry van Someren heeft zo’n vier jaar lang vrijwel in zijn eentje de redactie voor Wij Natuurvrienden verzorgd; Dick Diepen heeft deze taak van hem overgenomen. Het blad komt zes keer per jaar uit. Het plakken van etiketten voor de verzending wordt verzorgd door een nauwelijks wisselende groep enthousiaste leden.
De website verzorgd door Jos Smit krijgt veel complimenten. Het up to date houden is nog wel eens een probleem.

Meditatie

Onder begeleiding van Marion Koning werden er in 2006 een aantal meditatiebijeenkomsten gehouden op de zondagochtend.

Zondagwandelingen

Onder leiding van Els Neijman en Yvonne Abels werden er in het voorjaar en het najaar van 2006 twee wandelingen gemaakt.

Zaterdagwandelingen

Onder leiding van Saskia Destombes en Thijs Notenboom werden eerste het Marskramerpad en later het Pelgrimspad gelopen.

De korte wandelingen op woensdagmiddagen werden georganiseerd door Harry Wasser, Els Neijman en Jos Smit.

Olga Verwaal organiseerde de derde zondag in de maand een korte wandeling in of in de omgeving van Utrecht. Ze is hiermee in het najaar van 2005 gestart.

In september vond voor de zesde keer het wandelweekend plaats, georganiseerd door Yvonne Abels, Harry Wasser en Marrie Somers.

Er werden in 2006 twee excursies georganiseerd naar IJsselstein en Amersfoort (culturele tochten).

Cursussen

In 2006 werd een cursus voor het maken van een web site georganiseerd waaraan een zestal leden hebben deelgenomen, de cursus werd verzorgd door Leendert Bron, lid van onze afdeling
Een lezing digitale fotografie werd verzorgd door het bestuur en later werd deze cursus vervolgd met twee avonden.
Er werden een drietal cursussen Levensverhalen schrijven verzorgd voor groepjes Nivon leden onder leiding van Jose Hoppenbrouwer.
Een cursus Leren Luisteren kende weinig deelnemers, maar ging evengoed door.

Yoga voor kinderen mocht zich niet in belangstelling verheugen en ging niet door

Een open dag bij onze buren ging niet door vanwege gebrek aan belangstelling en ook een rondleiding door wijk C in Utrecht onderging een zelfde lot.

Vakantie Advies Bureau

Dit wordt ondertussen al jaren gerund door Saskia Destombes en zij is ook in 2006 door vele leden geraadpleegd. Veelal wordt de informatie telefonisch verstrekt, maar ook worden regelmatig afspraken gemaakt om de informatie in te zien. De afstemming met het bestuur vindt plaats via Tonny Rosbergen.

Muziek

Met agendabeheerder Wim Verkuil kwam er een aantal jaren geleden ook ‘muziek-entertainment’ in huis. Als bijkomende tegenprestatie voor repetitie-mogelijkheden gingen bevriende muzikanten een zondagmiddag-optreden voor onze leden verzorgen. Bekende namen als Shura Lipovski, Monique Lansdorp, Jan Rokyta en A Libe kwamen reeds voorbij. Maar ook de groepen Sesbes, Simche, SlöR en het nationale bamboefluiten-orkest van het Ned. Pijpers Gilde lieten zich horen.
Deze gang werd in 2006 voortgezet met een nieuwjaars-optreden van - inmiddels ‘huisorkest’ geworden – klezmerband SIMCHE, A Libe met een try-out voor hun nieuwe muziektheater-programma en een open repetitie bij de bamboefluiten van het NPG.

Actieve groepen binnen ons centrum

Boekbinden: een door Marjan ten Velden gestarte activiteit. Er heeft zich dit jaar een groep gevormd van 5 deelnemers.
Boetseren/tekenen: een tot 8 deelnemers gegroeide groep die wekelijks bijeen kwam met Ab Buytendorp als coördinator.
Fotogroep: het verslag van de secretaris wordt opgenomen in Wij Natuurvrienden.
Midweekgroep: deze al 25 jaar bestaande activiteit had te maken met gevorderde leeftijden van de deelnemers, maar kwam met ca 15 deelnemers nog steeds elke 14 dagen bijeen voor lezingen en het met elkaar bespreken van gevarieerde onderwerpen.
Muziekgilde: deze Utrechtse muziekgroep bestaat ook al 25 jaar en ondervond ook de gevolgen van toegenomen leeftijden (velen zijn 80+). Men trad niet meer publiekelijk op, maar speelde wekelijks voor eigen genoegen licht klassieke muziek.
Yoga: de reeds 15 jaar bestaande groep van Ineke de Looze is helaas opgeheven in verband met lichamelijke klachten van Ineke. Gelukkig was Annemarie van de Bogert bereid de cursus voort te zetten, er kunnen nog enkele deelnemers bij.
Zijdeschilderen: deze groep komt nog steeds elke twee weken bij elkaar.