NIVON Federatie Utrecht

JAARVERSLAG 2007

Inleiding

Het NIVON Utrecht heeft in het verslagjaar niet al te veel ups en downs meegemaakt.
De groepen zijn goed bezig en opvallend is dat vooral Yoga weer een sprong naar boven maakt.
We merken wel dat steeds meer ouderen niet in staat zijn om nog aan activiteiten deel te blijven nemen. Vaak is er niet voldoende nieuwe aanwas om de plek van de ouderen over te nemen.

Eind van het verslagjaar bereikte ons vanuit de NIVON raad vrij onverwachts het bericht dat er fors bezuinigd moet worden binnen het NIVON. Dat zal op termijn grote gevolgen hebben voor het werk van de afdelingen. In de loop van 2008 zullen de gevolgen duidelijker worden. Op de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur daarover meer kunnen meedelen en in overleg met de leden eventuele besluiten kunnen voorbereiden.

De activiteiten in de afdeling worden gecoördineerd door het bestuur, dat iedere maand bijeenkomt en voor de nodige nieuwe activiteiten zorgt. Er is een goede band binnen het bestuur opgebouwd en ieder weet zijn of haar taak als vanzelfsprekend uit te voeren.

Na de ledenvergadering in maart 2007 bestaat het bestuur uit:

- Harry van Someren, penningmeester, lid dagelijks bestuur (aftredend in 2009)
- Geert Wolting, secretaris, lid dagelijks bestuur (aftredend in 2010)
- Tonny Rosbergen, lid bestuur, toegevoegd aan het dagelijks bestuur zolang de functie van voorzitter niet is opgevuld (aftredend in 2008)
- Trudy van den Bergh, bestuurslid, notulist (aftredend in 2008)
- Wim Verkuil, bestuurslid, agendabeheer NIVON Centrum (aftredend in 2010)
- Olga Verwaal, bestuurslid, beheer voorraden (aftredend in 2009)
- Dick Diepen, bestuurslid en redacteur van WN en de website (aftredend in 2010)

Kascontrole

De kas werd gecontroleerd en in orde bevonden door een kascommissie bestaande uit Harry Wasser en Marian Bode, zodat het bestuur en vooral de penningmeester decharge verkreeg. Emmy Huitema werd als nieuw lid van de kascontrolecommissie benoemd. Marian Bode mag nog een jaar lid blijven van de commissie.


Huisbaas

Olga Verwaal is behalve bestuurslid van het NIVON Utrecht ook lid van het algemeen bestuur van de Stichting Nieuw Rotsoord, onze huisbaas. Hoewel wij al jaren proberen om de banden met onze "mede­bewoners" op Rotsoord wat aan te halen, lukt het maar mondjesmaat. Kennelijk hebben de andere gebruikers van Rotsoord andere prioriteiten.
Op de open dag van het complex Rotsoord kwam een veertigtal belangstellenden bij het NIVON langs.

 

Wij Natuurvrienden en de website

Dick Diepen heeft met verve de redactie van het blad van de afdeling op zich genomen en ook de website geheel nieuw opgezet. Het blad komt zes keer per jaar uit. Het ziet er nu veel mooier uit, ook al omdat WN een kleurenomslag kreeg. Het plakken van etiketten voor de verzending wordt verzorgd door een trouwe groep enthousiaste leden. Naar aanleiding van het bericht dat er bezuinigd moet worden: Ongeveer de helft van alle uitgaven van onze afdeling worden besteed aan WN. Er zal er niet zijn te ontkomen aan een bezuiniging op ons mooie blad.

 

Activiteiten

-  Meditatie: De maandelijkse meditatiebijeenkomsten werden hervat, nu begeleid door Annemarie Polders.

-  Zondagwandelingen: Onder leiding van Els Neijman en Yvonne Abels werden er in het voorjaar en het najaar twee wandelingen gemaakt.

-  Zaterdagwandelingen : onder leiding van Saskia Destombes en Thijs Notenboom werden eerst het Pelgrimspad en later het Lingepad gelopen.

-  Harry Wasser, Els Neijman en Jos Smit organiseerden de korte wandelingen op de woensdagmiddagen.

-  In september vond voor de zevende keer het wandelweekend plaats, georganiseerd door Yvonne Abels, Harry Wasser en Agniet Keverling.

-  Er werd een excursie georganiseerd naar Gorinchem, Slot Loevestein en Woudrichem (culturele tocht)

-  Er was verder een lezing over en excursie naar de Stinzenplantentuin in Westbroek en ook een rondleiding door het Geldmuseum.

-  De cursus digitale fotografie uit 2006 kreeg een vervolg in een door de fotogroep georganiseerde cursus digitale beeldbewerking.

-  Een cursus Levensverhalen schrijven werd geleid door José Hoppenbrouwer.

-  Een geplande cursus Leren Luisteren ging niet door bij gebrek aan belangstelling.

-  Yoga voor kinderen: voor een initiatief dat in 2006 nog niet levensvatbaar leek, bleek dit jaar wel voldoende belangstelling te bestaan om er een start mee te maken.

-  Een tweede Yoga groep voor volwassenen ging van start.

-  Behalve "Yoga voor Kinderen" startte ook een serie maandelijkse bijeenkomsten "Yoga voor Ouder en Kind".

 

Vakantie Advies Bureau

Het plaatselijke VAB wordt ondertussen al jaren gerund door Saskia Destombes. Zij is ook in 2007 door veel leden geraadpleegd. Vaak wordt de informatie telefonisch verstrekt, maar soms worden ook afspraken gemaakt om de informatie in te komen zien.
Afstemming met het bestuur vindt plaats via Tonny Rosbergen. Mogelijk worden de Vakantieadviesbureaus in de toekomst op een andere leest geschoeid. In Amsterdam zoekt men een nieuwe organisatievorm.

 

Muziek

Wekelijks wordt door onze eigen donderdagochtendgroep actief gemusiceerd onder de bevlogen leiding van Ine van Dillen. Ook het landelijke NIVON Zang- & Muziekgilde bleef actief in ons centrum, hoewel men dit jaar de snarengroep moest opheffen vanwege een te klein geworden bezetting. Ons 'huisorkest', de klezmerband SIMCHE zorgde ook dit jaar weer voor de muzikale omlijsting van de nieuwjaarsreceptie.

Het bleef dit jaar wat stil rond 'Muziek op Zondag'. Wim Verkuil kon geen leuke groepen programmeren: er was geen vraag naar repetitieruimte die ons de (gebruikelijk geworden) low-budget deal opleverde.

 

Actieve groepen binnen ons centrum

Boekbinden: Door ziekte van Marjan ten Velden kwam deze door haar gestarte groep in de loop van 2007 een tijd stil te liggen. Gelukkig is zij intussen zover hersteld dat de activiteit hervat kon worden.
Naar buiten toe is daaraan tot heden toe geen ruchtbaarheid gegeven omdat de groep (nog) niet voor nieuwe deelnemers open staat.

Boetseren, tekenen en dergelijke: een tot acht deelnemers gegroeide groep die wekelijks bijeen komt met Ab Buytendorp als coördinator

Fotogroep: Het jaarverslag van de secretaris van deze groep wordt is op onze website te lezen.

Midweek: Deze al 25 jaar bestaande activiteit heeft te maken met de gevorderde leeftijd van de deelnemers. Toch komen de circa vijftien deelnemers nog steeds om de week bijeen voor lezingen en het met elkaar bespreken van gevarieerde onderwerpen.

Muziekgilde: Deze Utrechtse muziekgroep bestaat ook al 25 jaar en ondervindt ook de gevolgen van toegenomen leeftijd. Veel leden zijn "80+". Men treedt niet meer voor publiek op, maar speelt wel nog wekelijks voor eigen genoegen licht klassieke muziek.

Yoga: De Yoga groepen groeien gestaag onder de begeleiding van Annemarie Polders.

Zijdeschilderen : Deze groep blijft elke twee weken bij elkaar komen.